Son of Man

To describe himself Jesus used "Son of Man" most often. In Luke 22:69, he refers to an Old Testament passage (Daniel 7:13,14) about a son of man (human being) who was given an everlasting kingdom. The Jews have understood Daniel to be referring to the promised Messiah.

Daniel 7:13,14:

"In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory and sovereign power; all peoples, nations and men of every language worshiped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed.

Luke 22:69,70:
But from now on, the Son of Man will be seated at the right hand of the mighty God." They all asked, "Are you then the Son of God?" He replied, "You are right in saying I am."


Scripture taken from the New International Version.
Jesus carries the cross

SŁOWA

Co Jezus Chrystus twierdził sam o sobie?

Legenda, szaleniec, kłamca, czy Pan i Bóg?

W swojej słynnej książce, "O wierze i moralności chrześcijańskiej", C. S. Lewis wypowiada takie stwierdzenie: "Gdyby jakiś człowiek mówił o sobie to, co Jezus, z pewnością nie mógłby być wielkim nauczycielem, ale raczej jakimś wariatem, twierdzącym, że jest jajkiem na twardo czy diabłem z piekła. Musisz dokonać wyboru. Albo ten człowiek był i jest Synem Bożym, albo też szaleńcem lub kimś gorszym... nie wyskakuj jednak z protekcjonalnym nonsensem, że to po prostu wielki nauczyciel. On nie pozostawił nam co do tego cienia wątpliwości."

Istnieją tylko cztery możliwe odpowiedzi na pytanie, kim był Jezus: legendą, kłamcą, szaleńcem, lub też Panem i Bogiem. Wobec ogromu dostępnych dowodów (zarówno historycznych, jak i archeologicznych) na poparcie jego istnienia, żaden szanujący się historyk nie stwierdzi dzisiaj, że był tylko legendą. Jeśli był kłamcą, to czemu umarł za swoje oświadczenia, podczas gdy mógł łatwo uniknąć tak potwornej śmierci za pomocą kilku dobrze dobranych słów? A jeśli szaleńcem, to jakim cudem był w stanie prowadzić tak błyskotliwe dyskusje ze swoimi przeciwnikami, albo dlaczego znosił męczarnie związane ze zdradą i ukrzyżowaniem, jednocześnie nie przestając okazywać głębokiej miłości dla swoich wrogów? Twierdził o sobie, że jest Panem i Bogiem. Dowody popierają te twierdzenia.

Oto kilka najważniejszych twierdzeń Jezusa o sobie samym.


Twierdził, że żyje życiem wolnym od grzechu

Jezus potrafił spojrzeć na tłum rozgniewany jego oświadczeniami o swej boskiej naturze, i zapytać: "Któż z was może mi cokolwiek zarzucić?" Jeszcze bardziej zdumiewające było to, że... nikt nie mógł. Żadna istota ludzka, za wyjątkiem Jezusa, nigdy nie żyła życiem wolnym od grzechu.

Jana 8:28-29 "Rzekł więc do nich Jezus: 'Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba'."

Jana 8:46-47 "Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście."


Twierdził, że jest jedyną drogą do Boga

Nie jedną z kilku dróg, ale jedyną drogą. Nie twierdził, że nauczy nas drogi, ale że sam nią jest. Nikt nigdy nie wypowiadał takich twierdzeń ani tym bardziej ich nie udowadniał; Jezus zaś miał na ich poparcie swoją miłość, zrównoważone życie i cuda.

Jana 14:6 "Odpowiedział mu Jezus: 'Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie."

Mateusza 11:27 "Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić."


Twierdził, że istniał od wieków

Jezus głosił, że istniał jeszcze wcześniej niż ludzie, z którymi rozmawiał. Apostoł Jan - który jadł z nim ten sam chleb - napisał, że Jezus był wraz z Bogiem na samym początku, i że "wszystko przez niego powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało." (Jana 1:1-5)

Jana 17:5 "A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał."


Twierdził, że ma moc odpuszczać grzechy

Jednym z powodów, dla których Żydzi tak oburzali się na Jezusa, było przebaczanie ludziom grzechów, jakie popełnili. Religijni przywódcy rozumieli doskonale, że ponieważ grzech jest buntem przeciwko Bogu, tylko On może go przebaczyć.

Łukasza 5:20-21 "On widząc ich wiarę rzekł: 'Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy'. Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić. 'Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa' Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?' "

Łukasza 7:48-49 "Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone'. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: 'Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?'"


Twierdził, że jest Królem Niebios

Łukasza 22:69 "Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej?."

Łukasza 23:1-3 "Teraz całe ich zgromadzenie powstało i poprowadzili Go przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: 'Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza - Króla'. Piłat zapytał Go: 'Czy Ty jesteś Królem żydowskim?' Jezus odpowiedział mu: 'Tak, Ja Nim jestem'."

Jana 18:36-37 "Odpowiedział Jezus: 'Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd'. Piłat zatem powiedział do Niego: 'A więc jesteś królem?' Odpowiedział Jezus: 'Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu'."


Twierdził, że jest w stanie dać życie wieczne

Nie opowiadał ludziom jak mogą znaleźć życie wieczne, albo jak pogłębić swoje doświadczenia duchowe. Twierdził, że to On sam jest w stanie dać życie.

Jana 6:40 "To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym."

Jana 10:28-30 "... i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy."

Jana 11:25 "Rzekł do niej Jezus: 'Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie'." Twierdził, że umrze po to, by na powrót zmartwychwstać

Jana 10:17-18 "Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. "

Jana 12:32-33 "'... A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie'. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć."

Jana 16:16 "Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie."

Łukasza 18:31-33 "Potem wziął Dwunastu i powiedział do nich: 'Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty; ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie'."


Twierdził, że powróci, aby osądzić świat

Mateusza 24:27-30 "Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (...) Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą."

Mateusza 25:31-32 "Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów."

Marka 14:61-62 "Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: 'Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?' Jezus odpowiedział: 'Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi'."