Kicsoda Jézus

 

A FELTÁMADÁS

Milyen csodákat tett Jézus?

A feltámadás a keresztyén hit középpontja. Ha Jézus nem támadt volna fel a halálból, akkor a keresztyének hite nem túl sokat érne, mivel maga Jézus azt állította, hogy feltámad halottaiból a harmadik napon. Ellenben, ha Jézus valóban feltámadt a halottak közül, akkor feltételezhetjük azt is, hogy minden állítása igaz és egyúttal biztosak lehetük abban, hogy van élet a halál után.

Rengeteg bizonyíték támasztja alá a feltámadás igaz voltát. Valójában több hiteles bizonyíték (amilyineket a bíróságon is használnak) létezik a feltámadással kapcsolatban, mint arra vonatkozólag, hogy Napóleon Waterloo-nál vereséget szenvedett. Számos oka van annak, hogy miért nincs kétségük a feltámadás igazságáról azoknak, akik ezt a kérdéskört tanulmányozták. Vizsgáljunk meg mi is ezek közül néhányat.

Jézus előre megjövendölte a saját halálát és feltámadását és ezek az események pontosan úgy történtek meg, ahogy azt ő elbeszélte.

János 2,19-21: „Jézus így felelt nekik: „Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.” Ezt mondták rá a zsidók: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted?” Ő azonban testének templomáról beszélt.”

János 10,17: „Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem.”

János 16,16-22: „Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem.” A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól: „Mi az, amit mond nekünk: Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem, és ez: Mert én elmegyek az Atyához?” Így szóltak tehát: „Mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél.” Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik: „Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam: Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem? Bizony, bizony, mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül; ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek…”

Máté 12,40: „Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel.”

Máté 16,21: „Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia.”

Lukács 18,31-33: „Azután maga mellé vette a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: „Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad.””

Az eseményről számos megbízható történelmi forrásmű hitelesen ad számot.

Olyan történészek, mint Josephus Flavius (kb. Kr. u. 37-110), Ignatius (kb. Kr. u. 50-115), Justin Martyr (kb. Kr. u. 100-165) és Tertullianus (kb. Kr. u. 160-220) meg voltak győződve arról, hogy a feltámadás valóban megtörtént. Írásaikban megerősítik az evangélium íróinak beszámolóit, akik megbízható teológiai tanulmányok szerint Kr. u. 37 és 64 között jegyezték le az eseményeket.

Több első és második százati történész, mint például Cornelius Tacitus, Suetonius, Plinius Secundus, és Samosatai Lucian is elismerte azt, hogy az emberek életére e meglepő esemény nagy hatást tett.

A feltámadás az egyetlen értelmes magyarázat az üres sírra.

A sírt, ahová Jézus testét helyezték, római katonák gondosan őrizték, és egy súlyos sziklatömbbel zárták le. A 16 főből álló római őrség miatt a tanítványoknak – akik mellesleg saját életük miatt rettegtek – lehetetlen lett volna elrabolniuk a testet. Ha Jézus nem halt volna meg – ahogy azt egyesek állítják –, hanem csak elgyengült volna, akkor az őrök és a sziklakő megakadályozták volna menekülésében vagy abban, hogy követői próbálják megszöktetni. Miután megverték és megkorbácsolták, hat órán keresztül hagyták lógni a kereszten; hogy halála felől megbizonyosodjanak, testét kivégzői lándzsával átdöfték, fűszerekkel balzsamozott testét a hagyomány szerint mintegy 45 kilogrammnyi vászonba tekerték. Mindezek után Jézus képtelen lett volna egy kétonna súlyú követ emelkedőnek felfelé elgurtani és túljárni 16 római katona eszén, majd sugárzóan megjelenni tanítványai előtt.

A korabeli zsidó vezetők Jézus állításait könnyedén megcáfolhatták volna, mindössze a testét kellett volna előhozniuk, ezt azonban nem tudták megtenni, hiszen a test nem volt ott.

Feltámadásának számos szemtanúja volt.

Feltámadása után legalább tízszer jelent meg azoknak, akik ismerték, és egyszer több mint ötszáz ember előtt is megtette ugyanezt. Az Úr bebizonyította, hogy jelenléte nem halluciánció: együtt evett és beszélgetett tanítványaival, és azok meg is érintették őt.

Lukács 24,36-39: „Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk: „Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.”

János 20,26-29: „Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: „Békesség nektek!” Azután így szólt Tamáshoz: „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő.” Tamás pedig így felelt: „Én Uram, és én Istenem!” Jézus így szólt hozzá: „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.””

Az 1 Korinthus 15,3-8-ban Pál Apostol ezt írja: „Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is.”

A feltámadás az egyetlen ésszerű magyarázat a keresztyén egyház kialakulására.

A keresztyén egyház épp abban a városban született meg, ahol Jézust nyilvánosan megölték, majd eltemették. A feltámadt Jézusba vetett hitnek valós alapokon kellett nyugodnia, ha meg tudott gyökerezni Jeruzsálemben és mára behálózza az egész földet. A keresztyén egyház messze a legnagyobb intézmény, amely valaha is létezett a világtörténelemben.

A tanítványok megváltozott életének egyetlen ésszerű magyarázata a feltámadás.

A keresztre feszítés előtt elhagyták Jézust; halála után pedig elcsüggedtek, féltek. Nem is számítottak rá, hogy Jézus fel fog támadni a halálból (Lukács 24,1-11). Jézus feltámadása és pünkösd után azonban ugyanezek az elcsüggedt, kiábrándult férfiak és nők élete a feltámadt Krisztus hatalmas ereje által megváltozott. Az ő nevében az egész világra nagy hatással voltak. Sokan közülük hitükért életüket vesztették, mások pedig üldöztetést szenvedtek. Bátor viselkedésüket csak egy dologgal magyarázhatjuk: meg voltak győződve arról, hogy az Úr Jézus Krisztus valóban feltámadt a halálból, és ezért érdemes vállalni még a halált is.

Évszázadokon keresztül a legnagyobb tudósok, akik figyelembe vették a feltámadás bizonyítékait, hitték és hiszik, hogy Jézus él.

A néhai Simon Greenleaf, a Harvard egyetem jogi karának jogtudományi profersszora, miután megvizsgálta a feltámadás bizonyítékait, amelyeket az evangéliumok írói említenek, erre a következtetésre jutott: „Lehetetlen, hogy az apostolok annyira ragaszkodtak volna az általuk előadott igazságok bizonygatásához, ha Jézus nem támadt volna fel valóban, és ha ezt a tényt nem tudták volna olyan bizonyosan, mint bármely más tényt.” Professzor Greenleaf zsidó származású volt, de miután ő maga is tanulmányozni kezdte a tényeket, Messiás-hívővé vált.Miután mérlegelted a bizonyítékokat, milyen következtetésre jutottál? Mindazok, akik valóban hiszik, hogy ő feltámadt, megkapják az örök élet ajándékát, és személyes kapcsolatba kerülhetnek vele. Most azonnal megtudhatod, hogyan kezdheted el ezt az örökkétartó kapcsolatot!