jesus image

Nyn�, kdy� jsi prijal Krista...

JAK SI MŮŽEŠ BÝT JIST, ŽE JEŽÍŠ JE VE TVÉM ŽIVOTĚ?

Byl jsi upřímný, když jsi v modlitbě zval Ježíše do svého života?
Ježíš slíbil, jak je psáno ve Zjevení 3,20, že k tobě vejde. Věříš mu, že to udělal? Můžeš si být jistý, že Bůh odpověděl na tvou modlitbu. On je spolehlivý.


V BIBLI JE VŠEM, KDO PŘIJMOU PÁNA JEŽÍŠE, ZASLÍBEN VĚČNÝ ŽIVOT

„A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ (1. Janův 5,11-13)

Často Bohu děkuj za to, že Kristus vstoupil do tvého života a že tě nikdy neopustí (Židům 13,5).

Na základě jeho zaslíbení si můžeš být jistý, že Ježíš v tobě žije a že s ním máš už teď věčný život. On nikdy nelže.

Důležitá připomínka...


NESPOLÉHEJ NA POCITY

Pro nás jsou směrodatná zaslíbení Božího slova – Bible. Naše pocity jsou důležité, ale ne rozhodující. Křesťan žije vírou, to znamená, že se spoléhá na důvěryhodného Boha a jeho Slovo. Následující obrázek znázorňuje vztah mezi skutečností (Bůh a jeho slovo), vírou (naše důvěra v Boha a jeho slovo) a pocity.

[TRAIN DIAGRAM]

Vlak pojede s vagónem i bez něj. Bylo by však marné snažit se uvádět vlak do pohybu pomocí vagónu. Stejně tak náš křesťanský život půjde dopředu jen tehdy, když budeme věřit spolehlivému Bohu a jednat podle jeho slova, ne podle pocitů, které se často mění.


CO SE STALO, KDYŽ JSI PŘIJAL JEŽÍŠE?

V okamžiku, kdy jsi vírou přijal Ježíše do svého života, stalo se mimo jiné toto:

1. Ježíš vstoupil do tvého života (Zjevení 3,20).

2. Byly ti odpuštěny hříchy (Koloským 1,14).

3. Stal ses Božím dítětem (Jan 1,12)

4. Dostal jsi věčný život (Jan 5,24).

5. Začal jsi žít životem, který ti Bůh připravil a pro který tě stvořil (Jan 10,10; 2. Korintským 5,17; 1. Tesalonickým 5,18).


JAK MŮŽE KŘESŤAN RŮST VE VÍŘE?

„Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.“ (2. Petrův 3,18)

Základem pro duchovní růst je naše neustálá důvěra Ježíši. V růstu ti pomohou:


Zdrojem duchovního růstu je Duch svatý. Umožni mu, aby tě vedl ve tvém každodenním životě a svědectví.

V listu Židům 10,25 jsme napomínáni, abychom neopouštěli společenství křesťanů. Více polínek pohromadě hoří jasným plamenem. Odložíme-li však jedno stranou, rychle uhasíná a chladne. Podobně je tomu i s křesťany. Pokud ještě nejsi členem skupinky křesťanů, kteří se zabývají studiem Bible, zapoj se do některé. Navštěvuj také některou z církví, které vyznávají Krista a učí jeho Slovu – Bibli.

Brožurky Čtyři duchovní zákony již bylo vytištěno více než 1,5 miliardy kusů a hnutí Campus Crusade for Christ (v České republice reprezentováno organizací Nový život, o.p.s.) má zájem o to, aby se informace obsažené na této stránce dostaly k co největšímu počtu lidí. Pro všechny zájemce je k dispozici také tištěná verze této brožury.

Pokud o ni máte zájem, můžete si ji objednat na adrese:

Nový život, o.p.s.
Plzeňská 166
150 00 Praha 5

DALŠÍ INFORMACE...