jesus image

Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony?

1.  zákon: Bůh tě MILUJE a nabízí ti dokonalý PLÁN pro tvůj život. 

(Uvedené verše jsou vzaty přímo z Bible, je však vhodné si je přečíst v daném kontextu.)

Boží láska

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16)

Boží plán

Ježíš řekl: „Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti“ (to znamená plný život, který má smysl). (Jan 10,10)

Proč je tedy tolik lidí, kteří tímto životem nežijí? Protože...

2. zákon: Člověk je HŘÍŠNÝ a ODDĚLENÝ od Boha. Proto nemůže poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

Člověk je hříšný

„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ (Římanům 3,23)

Člověk byl stvořen k tomu, aby žil ve společenství s Bohem. Rozhodl se však žít podle svých vlastních představ, nezávisle na Bohu. Tím bylo společenství s Bohem zničeno. Tento postoj se vyznačuje aktivním odporem nebo pasivní lhostejností k Bohu a je projevem toho, co Bible nazývá hřích.

Člověk je oddělený od Boha

„Mzdou hříchu je smrt...“ (tzn. duchovní smrt, věčné zavržení a oddělení od Boha). (Římanům 6,23)

[LAW 2 DIAGRAM] 

Tento obrázek znázorňuje, že Bůh je svatý a člověk je hříšný. Hřích tvoří hlubokou propast, která je odděluje. Šipky znázorňují neustálé snahy člověka dosáhnout Boha a plného života vlastním úsilím, např. dobrým životem, filozofií nebo různými náboženstvími. Nic z toho však nedokáže vyřešit problém jeho hříchu.

Třetí zákon ukazuje jediný způsob, jak tuto propast překlenout...

3. zákon: Ježíš Kristus je JEDINÝM, Božím řešením problému lidského hříchu. V něm můžeš poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život. 

Ježíš za nás zemřel...

„Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Římanům 5,8)

Vstal z mrtvých...

„Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Potom se ukázal více než pěti stům bratří najednou.“ (1. Korintským 15,3-6)

...a je jedinou cestou k Bohu

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6)  

[LAW 3 DIAGRAM]

Tento obrázek znázorňuje, jak Bůh překlenul propast, která nás od něj odděluje. Poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby zemřel na kříži místo nás a zaplatil tak za naše hříchy.

Nestačí však tyto tři zákony jen znát...

4. zákon: Ježíše Krista musíme osobně PŘIJMOUT jako Spasitele a Pána. Potom můžeme poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

Ježíše Krista musíme přijmout

„Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1,12)

Ježíše přijímáme vírou

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ (Efezským 2,8-9)

Ježíše přijímáme osobním pozváním

Ježíš řekl: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu.“ (Zjevení 3,20)

Přijmout Ježíše znamená přiznat, že jsem hříšný, obrátit se k Bohu (pokání) a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hříchy a že mě učiní takovým, jakým mě chce Bůh mít. Nestačí jen rozumem přijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za naše hříchy. Nestačí ani žádný citový zážitek. Ježíše přijímáme vírou, rozhodnutím své vůle.

Tyto kruhy znázorňují dva způsoby života: 

law4_1.gif (4443 bytes)  

ŽIVOT, KTERÝ SI ŘÍDÍ ČLOVĚK SÁM

Já - „Já“ na trůnu života

† - Ježíš mimo život

l - oblasti života si řídí člověk sám a musí také sám nést trest za své hříchy, nejsou mu odpuštěny a jeho život není v souladu s dokonalým Božím plánem

 
law4_2.gif (4587 bytes) ŽIVOT, KTERÝ ŘÍDÍ KRISTUS

† - Ježíš na trůnu života

Já - „Já" podřízeno Ježíši

l - oblasti života řídí Kristus, člověk má Spasitele, proto nemusí nést trest za své hříchy, jsou mu odpuštěny a Ježíš uvádí jeho život do souladu s Božím plánem

Který kruh představuje tvůj život?

Který kruh by sis pro svůj život vybral?

Dále je vysvětleno, jak můžeš Ježíše Krista přijmout.

Ježíše můžeš přijmout vírou v modlitbě, třeba hned teď. 

(Modlitba je rozhovor s Bohem.)

Bůh tě zná. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

       „Pane Ježíši, potřebuji tě. Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy. Otvírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého Spasitele a Pána. Děkuji ti za odpuštění hříchů. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl takovým, jakým mě chceš mít.“

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál?

Jestli ano, můžeš se tak teď modlit a Ježíš, jak zaslíbil, vstoupí do tvého života.

Nyní, když jsi přijal Krista... 

 

DALŠÍ INFORMACE...